壚 lư (19n)

1 : Ðất thó đen.
2 : Ðương lư 當壚 người bán rượu. Ðắp đất để cái vò cho vững gọi là lư.