壙 khoáng (18n)

1 : Cái huyệt, đào huyệt chôn người chết gọi là khai khoáng 開壙.
2 : Ðồng áng.