壇 đàn (16n)

1 : Cái đàn. Chọn chỗ đất bằng phẳng đắp đất để cúng tế gọi là đàn.