墾 khẩn (16n)

1 : Khai khẩn, dùng sức vỡ các ruộng hoang ra mà cầy cấy gọi là khẩn.