墡 thiện (15n)

1 : Ðất thó trắng dùng để trát cửa cũng như mát-tít.