墍 kí (14n)

1 : Ngửa lên mà trát.
2 : Lấy.
3 : Nghỉ.