墉 dong (14n)

1 : Cái thành nhỏ.
2 : Ðắp đất làm tường vách cũng gọi là dong.
3 : Chỗ tường phía bắc trong nhà cũng gọi là dong.