境 cảnh (14n)

1 : Cõi.
2 : Cảnh ngộ. Như cảnh thuận, cảnh nghịch, v.v.
3 : Cảnh trí. Như thắng cảnh 勝境, giai cảnh 佳境, v.v.