塼 chuyên (14n)

1 : (Phụ lục) Tục dùng như chữ chuyên 甎.