塹 tiệm (14n)

1 : Cái hào. Ðào hào chung quanh thành cho kín gọi là tiệm.