塵 trần (14n)

1 : Bụi, chỗ xe ngựa đông đúc gọi là trần hiêu 塵囂.
2 : Dấu vết. Như vọng trần vật cập 望塵勿及 mến trọng cái dấu vết của người mà không thể kịp.
3 : Trần. Phật cho sắc, tiếng, hương, vị, xúc (chạm biết) và pháp là sáu trần, nghĩa là bao nhiêu thứ ham muốn bậy bạ đều vì sáu món đó mà khởi lên làm loạn chân tính.
4 : Trần tục.
5 : Nhơ bẩn.
6 : Lâu, có ý nghĩa như chữ trần 陳.
7 : Sách đạo Lão cho một đời là nhất trần 一塵.