塲 tràng (14n)

1 : (Phụ lục) Tục dùng như chữ tràng 場.