塟 táng (13n)

1 : (Phụ lục) Tục dùng như chữ táng 喪.