塒 thì (13n)

1 : Ổ gà. Ðục tường cho gà đậu gọi là thì.