堯 nghiêu (12n)

1 : Vua Nghiêu, một vị vua rất thánh hiền đời xưa.
2 : Cao.