堊 ác (11n)

1 : Ðất mùi, đất thó trắng.
2 : Trát bùn.