埶 nghệ (11n)

1 : (Phụ lục) Vốn là chữ nghệ 藝. Cũng mượn làm chữ thế 勢.