埠 phụ (11n)

1 : Bến đỗ. Chỗ thuyền buôn đỗ xếp các hàng hóa.