埝 niệm (11n)

1 : Vu niệm 圩埝 đắp đất để ngăn nước.