埒 liệt (10n)

1 : Cái tường xây quanh kho.
2 : Ngang hàng. Như tương liệt 相埒 bằng đẳng (ngang hàng).
3 : Bờ cõi.
4 : Mạch suối, đầu ngọn suối.