城 thành (10n)

1 : Cái thành, ở trong gọi là thành 城 ở ngoài gọi là quách 郭.
2 : Ðắp thành.