埋 mai (10n)

1 : Chôn, đám ma chôn không hợp lễ gọi là mai.
2 : Vùi xuống đất.
3 : Che lấp.