埄 bổng, đãng, canh (10n)

1 : Bụi mù. Tục đọc là chữ canh. Như sơn than đãng canh 山灘蕩埄 vèn núi đất hoang (chỗ ruộng thuế nhẹ hơn).