垣 viên (9n)

1 : Tường thấp.
2 : Thành tất có tường, nên gọi nơi tỉnh thành là tỉnh viên 省垣.
3 : Sở quan.
4 : Trong khu vực của ngôi sao.