垠 ngân (9n)

1 : Bờ.
2 : Ngần. Như kì đại vô ngân 其大無垠 thửa to không ngần.