型 hình (9n)

1 : Cái khuôn. Cái khuôn bằng đất để đúc các đồ gọi là hình.
2 : Nói bóng nghĩa là làm khuôn phép.