坻 trì, để (8n)

1 : Cái đống đất cao ở trong nước.
2 : Một âm là để. sườn núi (thung lũng)