坫 điếm (8n)

1 : Cái bục, cái bệ.
2 : Góc nhà.
3 : Chỗ đắp bằng đất để chứa đồ ăn ở trong nhà.