坪 bình (8n)

1 : Chỗ đất bằng phẳng.
2 : Phép đo nước Nhật-Bản cho 36 thước vuông bề mặt là một bình.