坩 kham (8n)

1 : Ðồ bằng đất. Như nồi, chum, vò, lọ, v.v.