坦 thản (8n)

1 : Phẳng phắn. Trong lòng không vướng vít gì gọi là thản nhiên 坦然.