坤 khôn (8n)

1 : Quẻ khôn, ví như đất, là một quẻ trong bát quái.
2 : Thuận nói về đức hạnh bên đàn bà. Như khôn trạch 坤宅 nhà gái.