圌 thùy (12n)

1 : Tên núi ở tỉnh Giang-Tô bên Tầu.