國 quốc (11n)

1 : Nước, có đất có dân, có quyền cai trị gọi là quốc.