圅 hàm (10n)

1 : (Phụ lục) Tục dùng như chữ hàm 凾.