困 khốn (7n)

1 : Khốn cùng. Phàm các sự nhọc mệt, quẫn bách đều gọi là khốn.