囫 hốt (7n)

1 : Hốt luân 囫圇 nguyên lành (vật còn nguyên lành không mất tí gì).
2 : Xem sách không hiểu nghĩa thế nào, cứ khuyên tràn cũng gọi là hốt luân.
3 : Người hồ đồ không sành việc gọi là hốt luân thôn tảo 囫圇吞棗.