囤 độn (7n)

1 : Cái vựa nhỏ đựng thóc.
2 : Tục gọi sự để đồ đợi giá đắt mới bán là độn tích 囤積.