囝 kiển, cưỡng, tể, nga, niên (6n)

1 : Người Mân gọi con là kiển, có nơi đọc là cưỡng, là tể, là nga, là niên, đều nghĩa là con cả.