囅 xiên (22n)

1 : Xiên nhiên 囅然 tả cái dáng cười (nhoẻn cười).