嚮 hưởng (19n)

1 : Cũng như chữ hướng 向 nghĩa là ngoảnh về, là đối với.
2 : Ðời xưa dùng như chữ 響, chữ 饗.