嚏 đế, sí (17n)

1 : Hắt hơi. Ta quen đọc là chữ sí.