噴 phún (16n)

1 : Xì ra, dùng mũi phì hơi ra.
2 : Phun nước.