噫 y, ái, ức (16n)

1 : Ôi ! Nhời thương xót than thở.
2 : Một âm là ức. Dùng làm lời chuyển câu như chữ ức 抑.
3 : Một âm là ái. Ái khí 噫氣 ợ.