噪 táo (16n)

1 : Dức lác.
2 : Tiếng chim, sâu kêu to mà kêu luôn cũng gọi là táo. Như thước táo 鵲噪 chim bồ các kêu.
3 : Reo hò.