噍 tiếu, tiêu, tưu (15n)

1 : Cắn, nhai, nhấm.
2 : Một âm là tiêu. Tiêu sát 噍殺 tiếng chua xót.
3 : Lại một âm là tưu. Chu tưu 啁噍 tiếng chim yến chim sẻ kêu.