嘻 hi (15n)

1 : Hi hi 嘻嘻 cười hi hi.
2 : Ôi ! nhời than. Như y hi 噫嘻 than ôi !