嘹 liệu (15n)

1 : Liệu lượng 嘹喨 ánh ỏi, tiếng trong trẻo mà đi xa.