嘵 hiêu (15n)

1 : Hiêu hiêu 嘵嘵 sợ hãi.
2 : Kêu lải nhải, lòng không chịu cứ biện bạch mãi gọi là hiêu hiêu.