嘛 ma (14n)

1 : Lạt ma 喇嘛 hiệu riêng của nhà sư bên Tây-tạng.